Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r.
Poz. 1855
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich
poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów
ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu
i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;";
2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej
niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy
30 mm, albo",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza
się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach
rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały
szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną
do niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm,
z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.",
c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od
dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:";
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1855
3) w § 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 50% – w przypadku:
a) emerytów lub rencistów,
b) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki, o której mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
d) dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

adsense

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
    google_ad_client: "ca-pub-7412451415402702",
    enable_page_level_ads: true
  });
</script>