Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r.
Poz. 1855
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich
poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów
ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu
i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;";
2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej
niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy
30 mm, albo",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza
się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach
rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały
szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną
do niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm,
z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.",
c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od
dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:";
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1855
3) w § 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 50% – w przypadku:
a) emerytów lub rencistów,
b) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki, o której mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
d) dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

adsense

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
    google_ad_client: "ca-pub-7412451415402702",
    enable_page_level_ads: true
  });
</script>